ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас

На основу члана 35. став 1. и 2. и члана 36. Закона о култури ( ,,Службени гласник РС„ број 72/09, 13/16 и 6/20), члана 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности ( ,,Службени гласник РС“, број 52/11), чланова 15. и 16. Статута Јавне библиотеке Данило Киш“ Врбас од 2. децембра 2020 и одлуке Управног одбора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас број: 9/21 од 15. 1. 2021. године,   ,Управни одбор Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас

 

Основни подаци Установе:
Јавна библиотека ,,Данило Киш“ Врбас
21460 Врбас, ул.Маршала Тита бр. 87 

Матични број: 08007063, ПИБ: 100639958
Претежна делатност: 9101 библиотечко- информациона
Телефон: 021/705-638. 

Радно место: Директор Јавне библиотеке ''Данило Киш'' Врбас, на мандатни период од четири године.
Место рада: Врбас, Улица Маршала Тита број 87.

Услови: За директора Јавне библиотеке ''Данило Киш'' Врбас може бити именовано лице које поред општиих услова прописаних Законом о раду, испуњава и посебне услове:

 • да има стечено високо образовањe: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • да има најмање пет година радног искуства у култури,
 • да има држављанство Републике Србије,
 • да поседује опште здравствене способности,
 • да није осуђиван.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.

Јавни конкурс објавити на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, на огласној табли или у просторијама Библиотеке и у дневном листу  ''Дневник'' Нови Сад који се дистрибуира на целој територији Републике.

Рок за подношење пријаве је 10 дана и почиње да тече од дана објављивања конкурса у дневном листу ,,Дневник“ Нови Сад.

Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 1. предлог програма рада и развоја Јавне библиотеке ''Данило Киш'' Врбас за мандатни период од четири године,
 2. оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми,
 3. оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца о радном искуству у култури,
 4. биографију кандидата која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима,
 5. уверење Основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
 6. уверење Полицијске управе о некажњавању,
 7. уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
 8. извод из матичне књиге рођених /издат на обрасцу по Закону о матичним књигама /''Службени гласник РС'', број 20/09 и 145/14/ ,
 9. доказ о општој здравственој способности – /оригинал лекарског уверења – доставља кандидат који буде изабран/.

Сви документи прилажу се у оригиналу или у овереној копији.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се писаним путем у затвореној коверти на адресу: Управном одбору Јавне библиотеке ,,Данило Киш“ Врбас, ул. Маршала Тита бр. 87, 21460 Врбас са ознаком ''Конкурс за директора – НЕ ОТВАРАТИ'', или лично сваког радног дана од 7 – 15 часова.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон 021/794-640.

 

Повежимо се